Gesprekstechnieken voor teamleiders

Gesprekstechnieken voor teamleiders

Inleiding 

Teamleiders zijn een belangrijke schakel tussen de docenten en de schoolleiding. Zij spreken regelmatig met hun teamleden over het werk. Wij trainen de teamleiders om dat gesprek te voeren vanuit het perspectief van de visie van de school. In dat gesprek leren wij hen van rol te wisselen – leider, coach of manager.

Waarom is deze training op gespreksvaardigheden nodig?

Teamleiders behoren tot het middenmanagement. In de periode voor hun benoeming waren veel teamleiders actief op de werkvloer, samen met hun huidige teamleden. Hun benoeming tot teamleider hebben zij mede te danken aan het gegeven dat zij gerespecteerd werden om hun beheersing van hun professie, empathisch waren en talent hadden voor organiseren. Echter, vanaf het moment dat ze in de functie van teamleider stappen, worden zij door hun voormalige collega’s niet langer allereerst als collega’s gezien, maar vooral als vertegenwoordiger van de schoolleiding. Dat heeft tot gevolg dat zij zich moeten bezinnen op hun werkwijze. Dat wordt met name duidelijk als er lastige gesprekken moeten worden gevoerd, want dan blijken hun ‘oude’ kwaliteiten minder nuttig.

Het programma kent twee perspectieven: allereerst bespreken we de positie van de teamleider in de organisatie en de uitdagingen die daaraan zijn verbonden. Vervolgens behandelen we drie technieken rondom het gesprek.

Het programma

In het programma komen vijf thema’s aan de orde: Allereerst de positie en de kenmerken van de middenmanager als professional. Vervolgens geven we aandacht aan een drietal technieken; achtereenvolgens de beïnvloedingsdriehoek, gesprekstechnieken en de logische niveaus van gedragsverandering. 

De positie en professionaliteit van de teamleider 

♦ De tussenpositie van de teamleider

Welke ruimte gun jij jezelf en je teamleden bij de uitvoering van de visie van de organisatie? Hoe zien de teamleden bijvoorbeeld jouw loyaliteit aan de organisatie en welke loyaliteit of ruimte verwacht je van hen? Wat betekenen de verschillende posities in dit veld voor de gesprekken die je met de teamleden voert?

♦ De kenmerken van een professional

Een professional heeft drie kenmerken: de volledige beheersing van het vak, een goede afstemming met de collega’s en het afleggen van verantwoording aan de stakeholders. Zijn alle drie de kenmerken voldoende zichtbaar en ontwikkeld? Als teamleider kun je met (proactieve) rekenschap een professionele cultuur bevorderen. zie ook: autonomie van de professional

De drie beïnvloedingstechnieken

♦ De 3 aspecten van de voorbereiding

Bij een goede voorbereiding van een gesprek is het allereerst van belang dat alle bronnen aandacht krijgen. Vervolgens dient er een goede balans te zijn in de rollen en in de stijlen. Deze drie aspecten zijn voorwaarden voor een gesprek dat zowel teamleider als teamlid als succesvol ervaren. Welke bronnen gebruik je voorafgaand aan een gesprek of interventie? Kun je wisselen tussen intuïtie, ratio en waarneming? Welke stijl kies je? Ben je een visionair, een duwer of een trekker? Welke rol neem je daarbij aan? Ben je de ondernemer, de manager of de coach? We bespreken de drie aspecten en oefenen met door de teamleider aan te dragen cases.

♦ De gesprekstechnieken

Na deze procesmatige kijk op het gesprek, gaan we verder op de techniek van het gesprek. Welk repertoire staat je tot beschikking? Wordt het een instructie, discussie of dialoog. De drie soorten kennen elk hun eigen vragenrepertoire. Het vraagt discipline om binnen een van de soorten zorgvuldig met de techniek om te gaan. Alleen dan bereik je dat de ander zich gehoord en gezien voelt, jij de boodschap helder kunt brengen en er besluiten worden genomen waarvoor draagvlak is.

♦ De logische niveaus van werken, leren en veranderen bij gedragsverandering

Tot slot bespreken we het perspectief op de niveaus van gedragsbeïnvloeding. Het gedrag van teamleden wordt bepaald door de wijze waarop mensen denken en leren. Die denk- en leerwijze kan worden vertaald naar 5 hiërarchische niveaus. Veranderingen van denken op een hoger niveau leidt tot verandering op de lagere niveaus. Wij verkennen allereerst wat de niveaus zijn bij jouw teamleden en oefenen vervolgens hoe je in het gesprek het teamlid kunt uitnodigen om het gedrag te veranderen. Zie ook: Bateson & Dilt

De opzet

Het programma van het traject bestaat uit 5 gesprekken van elk een uur. Allereerst verkennen we in het eerste gesprek de leervraag. Waar wil je het traject voor gebruiken? Op welk thema wil je de nadruk leggen? Vervolgens stemmen we de inhoud van het traject daarop af. Tot slot bekijken we wat je wilt terugkoppelen aan jouw leidinggevende en welk vervolg je aan het traject wilt geven.

Interesse? Neem contact met ons op.

    Liever eerst een  verkenning van de aandachtspunten? Kijk naar dit aanbod