Veiligheid voor LHBTI’s op school

Veiligheid voor LHBTI's

Aanleiding

Veel schooldirecties voelen de behoefte om aandacht te schenken aan veiligheid voor LHBTI’s op school, maar er leeft bij hen ook handelingsverlegenheid hoe dat te doen. Wij hebben ervaring met deze trajecten en ondersteunen directies bij het ontwikkelen van een visie hierop en bij het uitwerken van een door iedereen gedragen traject. Wij werken daarbij met het concept van de Publieke Waarde en met het praktische Social Profit Canvas. Het betreft een complex en vaak gevoelig onderwerp. Het is daarom van belang dat wij oog hebben voor de indentiteit van de school. Onze adviseur heeft ervaring met orthodox-christelijk, algemeen christelijke, islamitisch en openbaar onderwijs.

Wat is een goede aanpak om veiligheid voor Lhbti’s en seksuele diversiteit in de school bespreekbaar te maken en uitsluiting en marginalisatie te voorkomen? Ons startpunt is de zorg en veiligheid voor leerlingen. Is er ruimte voor LHBTI-collega’s om zichzelf te zijn in de school en hoe zit het met de jonge LHBTI’ers in de klassen? Onderzoek toont aan dat het aantal zelfmoordpogingen bij LHBTI-jongeren 4,5 keer zo hoog ligt ten opzichte van hetero-seksuele jongeren. Van de transgenderjongeren in de leeftijdscategorie 16-24 jaar kampt 73% met psychische problemen. Er ligt voor de school een opgave. Maar waar te beginnen?

Wij begeleiden de school in een traject van 3 maanden aan de hand van het Social Profit Canvas, waarin in dialoog met het team en de leerlingen wordt gewerkt. Centraal in de aanpak staat de co-creatie met schoolleiding, team en leerlingen. Alleen een gedragen aanpak leidt tot een blijvende verbetering van het schoolklimaat.

Opzet van het traject

♦ Deel I: startmoment. Kennismaking en verkenning met de schoolleiding, zo mogelijk al aangevuld met teamleden en leerlingen. Wat wil de school bereiken (kernlogica), hoe is de huidige situatie, wie worden de deelnemers aan de werkgroep, hoe worden de leden uitgenodigd (capaciteit) en hoe ziet de communicatie richting alle stakeholders gedurende het traject eruit (legitimiteit)? 

Wij vinden het belangrijk dat het team, de ouders en de leerlingen samen optrekken in het traject. De schoolleiding zet een koers uit. De weg ernaar toe en de duur van de reis wordt bepaald door de stakeholders. Volgens het principe van joint fact finding stemmen alle partijen informatie en keuzes met elkaar af. In deze fase van het traject worden docenten, ouders en leerlingen geïnformeerd over het doel, de kernlogica en worden zij uitgenodigd om zitting te nemen in de werkgroep. Om het hanteerbaar te houden per stakeholder max 3 personen. Bij voorkeur nemen enkele LHBTI-leerlingen/docenten/ouders zitting in de werkgroep.

♦ Deel II: startbijeenkomst voor de werkgroep. Toelichting van het traject en algemene kennis over  LHBTI, uitsluiting en marginalisatie, empowerment en gelijkwaardigheid. 

♦ Deel III: werksessie met de werkgroep. Aan de hand van het Social Profit Canvas zoeken we naar de juiste positionering van de werkgroep.

♦ Deel IV: terugkomdag met de werkgroep en directie. Liggen we op koers? Hoe om te gaan met weerstand of apathie? Weerstand wordt vaak ervaren als een hindernis die snel moet worden genomen. Wij kiezen hierbij voor de dialoog; die neemt tijd en vraagt van allen geduld en nieuwsgierigheid. 

♦ Deel V: werksessie met werkgroep. Voorbereiding van presentatie aan het team, ouders en de leerlingen.

♦ Deel VI: Uitvoering van themadag (Coming-Out-Day, Paarse Vrijdag of een eigen invulling).

♦ Deel VII: Evaluatie aan de hand van de Public Value Scorecard.