Veiligheid voor LHBTI’s

Veiligheid voor LHBTI's

Aanleiding

Veel schooldirecties voelen de behoefte om aan dit onderwerp aandacht te schenken, maar er leeft bij hen ook handelingsverlegenheid hoe dat te doen. Wij hebben ervaring met deze trajecten en ondersteunen directies bij het ontwikkelen van een visie hierop en bij het uitwerken van een door iedereen gedragen traject. Wij werken daarbij met het concept van de Publieke Waarde en met het praktische Social Profit Canvas. Het betreft een complex en vaak gevoelig onderwerp. Het is daarom van waarde dat wij oog hebben voor de indentiteit van de school. Onze adviseur heeft ervaring met orthodox-christelijk, algemeen christelijke, islamitisch en openbaar onderwijs.

Wat is een goede aanpak om seksuele diversiteit in de school bespreekbaar te maken en uitsluiting en marginalisatie te voorkomen? Ons startpunt is de zorg en veiligheid voor leerlingeIs er ruimte voor LHBTI-collega’s om zichzelf te zijn in de school en hoe zit het met de jonge LHBTI’ers in de klassen? Elke school werkt aan de vorming van zelfbewuste leerlingen, maar dat is voor deze groep collega’s en leerlingen een niet zo makkelijke opgave. Sommigen leven in de kast en kampen daarbij met neerslachtigheid en depressies. Voor hen die wel uit de kast zijn, ligt uitsluiting en marginalisatie op de loer. Onderzoek toont aan dat het aantal zelfmoordpogingen bij LHBTI-jongeren 4,5 keer zo hoog ten opzichte van hetero-seksuele jongeren. Van de transgenderjongeren in de leeftijdscategorie 16 tot 24 jaar kampt 73 procent met psychische problemen. Er ligt voor de school een opgave. Maar waar te beginnen?

Wij begeleiden de school in een traject van 3 maanden aan de hand van het Social Profit Canvas, waarin in dialoog met het team en de leerlingen wordt gewerkt. Centraal in de aanpak staat de co-creatie met schoolleiding, team en leerlingen. Alleen een gedragen aanpak leidt tot een blijvende verbetering van het schoolklimaat.

Opzet van het traject

♦ Deel I: startmoment. Kennismaking en verkenning met de schoolleiding, zo mogelijk aangevuld met teamleden en leerlingen. Wat wil de school bereiken (kernlogica), hoe is de huidige situatie, wie worden de deelnemers aan de werkgroep, hoe worden de leden uitgenodigd (capaciteit) en hoe ziet de communicatie richting alle stakeholders gedurende het traject eruit (legitimiteit)?

♦ Deel II: startbijeenkomst voor de werkgroep. Toelichting van het traject en algemene kennis over  LHBTI, uitsluiting en marginalisatie, empowerment en gelijkwaardigheid.

♦ Deel III: werksessie met de werkgroep. Aan de hand van het Social Profit Canvas zoeken we naar de juiste positionering van de werkgroep.

♦ Deel IV: terugkomdag met de werkgroep en directie. Liggen we op koers? Hoe om te gaan met weerstand of apathie?

♦ Deel V: werksessie met werkgroep. Voorbereiding van presentatie aan het team en de leerlingen.

♦ Deel VI: Uitvoering van themadag (Coming-Out-Day, Paarse Vrijdag of een eigen invulling).

♦ Deel VII: Evaluatie aan de hand van de Public Value Scorecard.